Look at the brief summary of the last Taftie Expert Session on topics of co-creation, co-operation, co-habitation & networking

After 19 months, the Taftie Expert Panel was held for the first time, as the fourth event under the SIEA Presidency in Taftie in 2021. The event was attended by 20 participants on-site and it was also streamed and you can watch its recording.

The expert panel was opened by the main speaker, Hamish Taylor, who focused on the topics of interconnection and cooperation. He presented successful projects established in cooperation with various industries in the business sector. He named 3 challenges that companies currently face in creating innovations – Change the goal, Change where you look for collaboration and Change how you engage with others.

He has an important reference for SMEs for emerging cooperation: a key factor in strengthening cooperation is understanding, listening to each other and drawing on each other’s positive aspect.

The event continued with a discussion panel moderated by Mr. Artur Bobovnický from SIEA and Mrs. Miriama Hučková from IT Cluster Košice. The discussants were Mrs. Bianca Muntean from Transilvania IT Cluster, Mr. Peter Czaga from European Commission and Mr. Peter Kolesár from Civitta Slovakia.

The main topics of discussion were to name the innovation ecosystem, its functioning and strengthening. Mutual cooperation of companies, academia, research and innovation agencies in the clusters.

The cluster is one of the vehicles for innovation, one of the methods of collaboration, co-operation in innovation ecosystem. Mr. Czaga also described the possibilities of supporting clusters within the European Commission. The establishment and functioning of clusters in Romania, but also in Slovakia, and the biggest shortcomings or challenges in the state support were also mentioned by other panelists.

As a recommendation for the conclusion, which was agreed by all participants are the functioning of innovation agencies and the role of the state in the functioning of the innovation ecosystem have to be clearer and stronger. Mutual communication, collaboration and understanding are the best way to kick-start innovations in the clusters.

We did not miss the innovative safari where we presented the successful cooperation networks with the best practice. On the international level, it was the Visegrad Fund presented by Amb. Petr Mareš, executive director. Innovative solutions from Slovakia – Slovak Centre of Scientific and Technical Information was presented by Ľubomír Kucka, European IP Helpdesk Ambassador. And on the local or regional level – IT Valley Košice – presented by Miriama Hučková, executive director.


 

Po 19tich mesiacoch sa prvýkrát uskutočnil Taftie expertný panel, ako štvrté podujatie v rámci predsedníctva SIEA v Taftie v roku 2021.

Podujatie, ktorého sa naživo zúčastnilo 20 účastníkov bolo aj streamované a vy si môžete pozrieť jeho záznam.

Expertný panel otvoril hlavný rečník Hamish Taylor, ktorý sa vo svojom vystúpení zameral na témy prepájania a spolupráce. Predstavil úspešné projekty založené za spolupráci rôznych odvetví v rámci biznis sektora. Pomenoval 3 výzvy, ktorým aktuálne čelia spoločnosti pri vytváraní inovácií –  zmena cieľa, zmena prostredia, kde hľadáte partnera na spoluprácu a zmena prepájania s ostatnými.

Pre SMEs firmy má dôležitý odkaz pre vznikajúce spolupráce:  kľúčový faktor pre posílnenie spolupráce je porozumenie, počúvanie sa navzájom a vzájomné čerpanie pozitívnych stránok.

Podujatie pokračovalo diskusným panelom, ktorý moderovali pán Artur Bobovnický zo SIEA a pani Miriama Hučková z IT klastra Košice. Diskutujúcimi boli pani Bianca Muntean z Transilvania IT Cluster, pán Peter Czaga z Európskej komisie a pán Peter Kolesár z Civitta Slovakia.

Hlavnou témou diskusie bolo pomenovať inovačný ekosystém, jeho fungovanie a posílnenie. Vzájomná spolupráca firiem, akademického sektora, výskumných a inovačných agentúr v rámci klastrov.

Klaster je jedno z vozidiel inovácií, je to jedna z metód ako spolupracovať a spolufungovať v inovačnom ekosystéme. Pán Czaga popísal aj možnosti podpory klastrov v rámci Európskej komisie.  Vznik a fungovanie klastrov v Rumunsku, ale aj na Slovensku a najväčšie nedostatky v rámci podpory zo strany štátu boli spomínané aj ostatnými účastníkmi.

Ako odporúčanie na záver, na ktorom sa zhodli všetci účastníci bolo jasnejšie fungovanie inovačných agentúr a úloha štátu v rámci fungovania inovačného ekosystému. Vzájomná komunikácia, spolupráca a pochopenie je najlepšou cestou naštartovať inovácie v rámci klastrov.

Nenechali sme si ujsť inovatívne safari, kde sme predstavili siete úspešnej spolupráce s osvedčenými postupmi. Na medzinárodnej úrovni to bol Vyšehradský fond, ktorý predstavil Amb. Petr Mareš, výkonný riaditeľ. Inovatívne riešenia zo Slovenska – Slovenské centrum vedecko -technických informácií predstavil Ľubomír Kucka, európsky veľvyslanec IP Helpdesk. A na miestnej alebo regionálnej úrovni – IT Valley Košice – predstavila Miriama Hučková, výkonná riaditeľka.